mise à jour juin 2021  
Index     les Noms     les Ghika

Les 308 familles apparentées par mariage à la famille Ghika
et leur Arbre généalogique - (pour les 81 familles avec link en bleu)

NOTA concernant certains noms de famille:
        - Blaramberg (Blaremberg) ou Moret de Blaramberg - même famille
        - Ceaur-Aslan est une branche de la famille Aslan
        - Cretulescu, Kretulescu ou Kretzulescu - même famille
            (pour Mihai D. Sturdza c'est Kretzulescu - voir "Familii boiereşti....", vol. V, 2018, p. 513)
        - Diamandi et Emandi sont deux branches de la famille Iamandi
        - Feodosieff-Cantacuzino - descendance Feodosieff (ou Feodosiev) dans la branche Cantacuzino-Serbesti
        - Gheoca - ont pris le nom Ghika (usurpation, cca. 1820 - Mihail D. Sturdza, "Familii boieresti ...", - vol. I, 2004; p.313)
        - Ghica-Dumbraveni - n'est pas une branche de la Famille Ghika

A Alaux, Alexandrescu, Allanson, Andronescu, Androniu, Angelescu, Antaki, Arghir, Argyropoulo, Arocha, Aslan, Assan, Athanasovici, de l'Aubespine-Sully,
B Babic, Bãcanu, Bãlãceanu, Bãleanu, Bally, Balş, Bãrcãnescu, Bartsch, Basa-Mihalopol, Basilescu, Beldiman, Bellio , Bertolini, Berwick, Bibescu , Bibicescu, Blaramberg , le Blay, Bogdan , Bogza, Bommel, Bonaki, Bonomi, Bossy, Boulin, Boureanu, Brãiloiu, de Briey, Budu , Bujoiu, Bulut, Buricescu, Burki, Bursan, Butnariu (?)
C Caligari, Cãlinescu, Callimaki , Câmpineanu, Câmpulugeanu, Cantacuzino, Cantemir, Cãpitãnescu, Caradja, Carp, Catacazi , Catargi, Ceaur-Aslan, Cernãtescu, Cesianu, Chivu, Ciobanu, Ciolacu, Clark, Constantinescu, Coressi, Cosmovici, Costaki, Costescu, Costiescu, Covacevici, Cozadini, Crãciun, Cretulescu (voir Kretzulescu), Cretzianu, Cuza
D Danielopol, Darvari, Davidescu, Dawidson-Smith, Demetriu, Deniau, Diamandi, Dimescu, Doicu, Dona, Donici, Dowling of Kilas, Drãgãnescu Stirbey, Drãghici, Duca, Dudescu, Duma, Dunka de Szajo, Duport
E Emandi, Enescu, Eremie, Evpraghioti
F Facca, Fagard, Feodosieff-Cantacuzino, Filipescu, Filitti, Florescu
G Gall, de Ganay , Gârbov, Garcin de Meyes, Garnier, Gavriliu, Georgescu, Gheoca (dit Ghica-Dumbraveni), Gheorghiu, Gherghel, Ghidionescu, Ghis de-Rabiot-de-Meslé , Ghitã, Ghitescu, Ghitulescu, Glogoveanu, Golescu, Golfineanu, Grãdisteanu, Grãtescu, Graur, Greceanu , Grecianu, Grecianu-Cornescu, Grigorcea, Grigorescu, Guyet de Fernex
H Hagi-Moscu, Hangherli, Haynal de Warod, Hermann, Herz, Hestiotis, Hillard, Hornung, Hrisoscoleo, Hrisoverghi, Hurmuzescu
I Iamandi, Iancoleu della Rocca, Ignãtescu, Ionescu-Plesesti, Isãcescu, Istrate
J Jianu, Jora, Juvara
K Keshko, Koltzov-Massalski, Korne, Kretzulescu, Kulibin
L Lahovary, Lânã, Landrieu, Leroy, Lorriman, Loustalot-Forest, Lovey, Lupascu, Lupescu
M Macedonski, Magheru, Maican, Mãlinescu, Mamona, Mãnescu, Manolescu-Mladian, Manolescu-Strungã, Manu, Maruzzi, Mavrocordat, Mavrogheni, Mavros, McGehee, Membrez, Metaxa, Michaud, Miclescu, Millo, Moret de Blaramberg, Moruzi, de la Motte-Uzère, Musurus
N Nafile, (Nagy ?), Nãsturel-Herescu, Neculescu, Negruzzi, Negulescu, Nicoleanu, Niculescu-Dorobantu
O O'Connor, Odobescu, Ogrezeanu, Olãnescu, Orleanu, Oroveanu, O'Rourke
P Pallady, Pandele, Pandelescu, Pascu, Patton, Patzuris, Pelin, Percher-Galland, Peretz, Perticari, Petre, Petrescu, Petrovici Armis, Pillat, Pillman, Pincas, Plagino, Platon, Poenaru, Polizu, Polizu-Micsunesti, Popescu-Balaci, Popescu-Farcasu, de Pougy, Poujade, Prêtre
R Racovitã, Radov, Ralet, Râpeanu, Rãscanu, Rasponi-Murat, Rãteanu, Raynal, Razu, Reineck, Resnicek, Rethay, Rizo-Rangabe, Roma, Rosetti, Russo
S Saint-Etienne, Saint-Georges, Sass, Sã vescu, Sãvulescu, Scarpetti, Schmid, Schwieger, Chiac Scobinhorn, Scortescu, Setran, Simionescu, Simpson, (Sina ?), Singer, Sohn, Solomon, Sora, Sorescu, Soubiran, Spandonide, Spãtaru, Stankowitch La Grange, Stârcea, Stirbei, Stirbey, Stoenescu, Stoichitã, Stroici, Sturdza, Subin, Suculescu, Suhr, Sulgearis, Sulgearoglu, Sutzu , Szokolay
T Tãnãsescu, Tarnowski, Therand, Thiery, Tretiacenco, Trubetskoï, Tuliu, Tzigara
U Untersinger
V Vãcãrescu, Varlam, Vârnav, Vasiliu, Ventura, Vianu, Vlãdoianu, Vlasto
W Wacek, Weiller, Weiser
Z Zefcari

Index      Noms      Ghika     

    Mise à jour: juin 2021 Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka